حمل و انبار کردن میلگرد

حمل و انبار کردن میلگرد ها

حمل و انبار کردن میلگرد : قطر ، شکل ، اندازه ، تعداد و محل نصب آرماتور ها باید بر اساس نقشه های اجرایی باشد .

قبل از شروع عملیات بتن ریزی ، اتمام عملیات آرماتور گذاری باید کتبا به اطلاع دستگاه نظارت رسیده باشد .

این اعلام باید حداقل ۲۴ ساعت قبل از بتن ریزی صورت پذیرد تا دستگاه نظارت فرصت کافی برای کنترل داشته باشد .

بتن ریزی قبل از کسب اجازه کتبی دستگاه نظارت مجاز نمی باشد .

آرماتور گذاری یا جا به جایی آرماتور ها حین اجرای بتن ریزی تحت هیچ شرایطی مجاز نیست .

مواردی نظیر بتن ریزی با استفاده از قابل های لغزان که در آن همزمانی آرماتور گذاری و بتن ریزی اجتناب نا پذیر است ، از شمول قاعده فوق مستثنی می باشند .

نوع و مشخصات میلگرد های مصرفی در بتن

میلگرد های مصرفی باید نو ، تمیز ، بدون هیچگونه آلودگی نظیر چربی ها ، ذرات بتن ، گرد و خاک و یا مواد زائد دیگر باشد .

میلگرد ها قبل از مصرف باید کاملا پاکیزه باشند تا خللی به پیوستگی بتن و میلگرد وارد نشود .

مقطع میلگرد مصرفی نباید به علت زنگ زدگی قبلا تضعیف شده باشد .


فروش پروفیل،میلگرد و آهن
منبع این نوشته : منبع
میلگرد ,ریزی ,آرماتور ,مصرفی ,نظارت ,گذاری ,دستگاه نظارت ,آرماتور گذاری ,انبار میلگرد